Polityka prywatności

  Grupa Polpharma Biologics jest zaangażowana w ochronę Państwa prywatności oraz danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników tej witryny internetowej (dalej jako „Witryna”) oraz osób, z którymi nawiązujemy kontakt w toku naszej działalności. 

II. korespondencyjnie pod adresem: 

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej są:

I. Polpharma Biologics S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000763945, NIP: 9571112470, BDO: 000120346, kapitał zakładowy: 1 255 000 000.00 PLN opłacony w całości,  e-mail inspektora ochrony danych: iod@polpharmabiologics.com, Paweł Sobel;

II. Polpharma Biologics Warsaw Sp. z o.o., z siedzibą w Duchnicach, ul. Spółdzielcza 4, 05-850 Duchnice, poczta Ożarów Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000498732, NIP: 1182096979, BDO: 000476915, kapitał zakładowy: 349.835 000,00 PLN;

III. Polpharma Biologics Utrecht B.V. ul. Yalelaan 46, 3584 CM Utrecht, Holandia;

IV. Polpharma Biologics Group B.V., Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, Holandia;

dalej łącznie zwane „Współadministratorami”.

W przypadku nawiązania przez Państwa kontaktu z jednym ze Współadministratorów, podmiot ten stanie się samodzielnym administratorem Państwa danych osobowych.

 

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt: 

I. drogą mailową, pisząc na adres: iod@polpharmabiologics.com; lub

II. korespondencyjnie pod adresem: Polpharma Biologics S.A., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Współadministratorów w następującym zakresie:

I. dane przekazywane nam przez Państwa w celach kontaktowych (takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podmiot, w imieniu którego piszecie Państwo wiadomość);

II. adres IP i dane dotyczące Państwa aktywności w Witrynie (np. data i godzina dostępu do Witryny, nazwa i URL wywołanego pliku, ilość przesłanych danych, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). 

Potrzeba podania przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnych zobowiązań prawnych ani umownych, jednak ich nieujawnienie w pewnych przypadkach może powodować trudności lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny a także nawiązanie z nami kontaktu.

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

I. wykonywanie czynności związanych z administrowaniem Witryną, w celu zapewnienia jej właściwego funkcjonowania;

II. umożliwienie Państwu komunikowania się z każdym ze Współadministratorów;

III. analiza Państwa aktywności w Witrynie, prowadzona m.in. za pomocą plików “cookies”, w celu jej polepszania, rozwoju i dostosowania do Państwa potrzeb oraz dla lepszego doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z prawem, kodeksami i normami branżowymi a także wewnętrznymi regulacjami Współadministratorów;

IV. ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem Witryny.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na osiągnięciu wyżej wskazanych celów.

Dodatkowo możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli chcą Państwo, żebyśmy podjęli kroki celem rozpoczęcia współpracy z Państwem (np. poprzez przesłanie nam wiadomości pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza w Witrynie), a przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia tego celu. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możemy używać Państwa danych osobowych w celu marketingu produktów, usług lub działalności Współadministratorów bądź innych spółek z grupy Polpharma Biologics.

 

5. Jaki jest okres przechowywania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. To oznacza, że okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie różny w zależności od celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane.

Co do zasady, Państwa dane, pozyskane w związku z odwiedzeniem Witryny i przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 4., będą przechowywane do czasu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania Państwa danych pozyskanych w celu nawiązania z kontaktu z którymkolwiek ze Współadministratorów, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi.

W przypadku, gdy Państwa dane zostały pozyskane w celu podjęcia działań zmierzających do nawiązania z Państwem współpracy, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia takich działań oraz ew. przez okres niezbędny do wykonania zawartej w ich rezultacie umowy, a po upływie ww. czasu także przez okres niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń wynikających z ww. działań.

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, ich przechowywanie będzie trwało do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do chwili realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.

 

6. Komu mogą być przekazane Państwa dane osobowe?

Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

I. usługodawcom, czyli zewnętrznym firmom pomagającym nam w prowadzeniu działalności (m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy regulujące przetwarzanie Państwa danych;

II. organom władzy publicznej, uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

III. innym podmiotom z grupy Polpharma Biologics - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

Odbiorcy danych osobowych mogą posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przesyłanie danych osobowych poza UE lub EOG odbywa się albo do państw, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń lub wskazania miejsca, gdzie Państwa dane zostały udostępnione, kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.

 

7. Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

I. uzyskania dostępu do danych osobowych, 

II. otrzymania ich kopii, 

III. przenoszenia danych, 

IV. poprawienia lub sprostowania wszelkich danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, 

V. żądania usunięcia danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania,

VI. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

VII. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawa te nie są bezwzględne, a Współadministratorzy będą rozpatrywać Państwa wnioski zgodnie z obowiązującym prawem. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego do momentu wycofania zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres wskazany w pkt 2.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/ ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) lub Holenderskiego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, The Netherlands).

 

8. Profilowanie

W związku z prowadzeniem Witryny oraz nawiązywaniem z Państwem kontaktu w inny sposób, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, otrzymają Państwo od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami.

 

9. Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem Współadministratorzy stosują adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa. 

Korzystanie przez Państwa z Witryny nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, innymi niż normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Jednak zalecamy Państwu ostrożność i korzystanie z odpowiedniego oprogramowania, w szczególności programów antywirusowych oraz zabezpieczeń firewall.

 

10. Cookies

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w ramach Witryny znajdują się w Polityce Cookies

 

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022 r.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Współadministratorów w następującym zakresie:

I. dane przekazywane nam przez Państwa w celach kontaktowych (takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podmiot, w imieniu którego piszecie Państwo wiadomość);

II. adres IP i dane dotyczące Państwa aktywności w Witrynie (np. data i godzina dostępu do Witryny, nazwa i URL wywołanego pliku, ilość przesłanych danych, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). 

Potrzeba podania przez Państwa danych osobowych nie wynika z żadnych zobowiązań prawnych ani umownych, jednak ich nieujawnienie w pewnych przypadkach może powodować trudności lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny a także nawiązanie z nami kontaktu.

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

I. wykonywanie czynności związanych z administrowaniem Witryną, w celu zapewnienia jej właściwego funkcjonowania;

II. umożliwienie Państwu komunikowania się z każdym ze Współadministratorów;

III. analiza Państwa aktywności w Witrynie, prowadzona m.in. za pomocą plików “cookies”, w celu jej polepszania, rozwoju i dostosowania do Państwa potrzeb oraz dla lepszego doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z prawem, kodeksami i normami branżowymi a także wewnętrznymi regulacjami Współadministratorów;

IV. ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem Witryny.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na osiągnięciu wyżej wskazanych celów.

Dodatkowo możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli chcą Państwo, żebyśmy podjęli kroki celem rozpoczęcia współpracy z Państwem (np. poprzez przesłanie nam wiadomości pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza w Witrynie), a przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do spełnienia tego celu. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) możemy używać Państwa danych osobowych w celu marketingu produktów, usług lub działalności Współadministratorów bądź innych spółek z grupy Polpharma Biologics.

5. Jaki jest okres przechowywania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. To oznacza, że okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie różny w zależności od celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane.

Co do zasady, Państwa dane, pozyskane w związku z odwiedzeniem Witryny i przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 4., będą przechowywane do czasu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania Państwa danych pozyskanych w celu nawiązania z kontaktu z którymkolwiek ze Współadministratorów, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi.

W przypadku, gdy Państwa dane zostały pozyskane w celu podjęcia działań zmierzających do nawiązania z Państwem współpracy, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia takich działań oraz ew. przez okres niezbędny do wykonania zawartej w ich rezultacie umowy, a po upływie ww. czasu także przez okres niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń wynikających z ww. działań.

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, ich przechowywanie będzie trwało do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do chwili realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.

6. Komu mogą być przekazane Państwa dane osobowe?

Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

I. usługodawcom, czyli zewnętrznym firmom pomagającym nam w prowadzeniu działalności (m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy regulujące przetwarzanie Państwa danych;

II. organom władzy publicznej, uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

III. innym podmiotom z grupy Polpharma Biologics - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów.

Odbiorcy danych osobowych mogą posiadać miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Przesyłanie danych osobowych poza UE lub EOG odbywa się albo do państw, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń lub wskazania miejsca, gdzie Państwa dane zostały udostępnione, kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.

7. Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

I. uzyskania dostępu do danych osobowych, 

II. otrzymania ich kopii, 

III. przenoszenia danych, 

IV. poprawienia lub sprostowania wszelkich danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, 

V. żądania usunięcia danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania,

VI. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

VII. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawa te nie są bezwzględne, a Współadministratorzy będą rozpatrywać Państwa wnioski zgodnie z obowiązującym prawem. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego do momentu wycofania zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres wskazany w pkt 2.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uodo.gov.pl/ ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) lub Holenderskiego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, The Netherlands).

8. Profilowanie

W związku z prowadzeniem Witryny oraz nawiązywaniem z Państwem kontaktu w inny sposób, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości, otrzymają Państwo od nas stosowną odrębną informację zgodnie z właściwymi przepisami.

9. Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem Współadministratorzy stosują adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa. 

Korzystanie przez Państwa z Witryny nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, innymi niż normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Jednak zalecamy Państwu ostrożność i korzystanie z odpowiedniego oprogramowania, w szczególności programów antywirusowych oraz zabezpieczeń firewall.

10. Cookies

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w ramach Witryny znajdują się w Polityce Cookies

 

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022 r.  

 

Współpracujmy, aby dostarczać wysokiej jakości leki biopodobne.

Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji.